Díl čtvrtý - chůze u nohy

  

Ovladatelnost psa

    Úplně na začátku vás chci varovat, před hromadným výcvikem v řadě. Pokud je alespoň nějaká možnost, pokuste se přemluvit toho, kdo vás vede,k individuálnímu tréninku.Výcvik v řadě je výborný, ale jen pro výcvik psovodů bez psů. Běžně učím své žáky pracovat s imaginárním psem na vodítku. Psa může suplovat plyšový medvěd, bota atd. Pokud si nejste jistí sami sebou, trénujte takto každý cvik. A nezapomeňte na všechno, co k tomu patří. Na správnou povelovou techniku, správnou korekci a dopomoc a také nezapomínejte na pochvalu. Nehleďte na své okolí, jež vás bude považovat za šílence. Pokud ukážete psovi správně, co po něm požadujete, doba výcviku se výrazně zkrátí a takovéhoto umělého psa, lze zkazit jen velmi těžko. I v budoucnu a to zejména u počítání kroků na ovladatelnosti IPO, než vám jejich počet vejde pod kůži, cvičte bez psa. A ne jednou. Několikrát. Až do té doby, než si budete jisti, že neztuhnete uprostřed cviku, když zapomenete, co má následovat.
    Pro první lekce si vyberte místo psovi známé, prosté rušivých vlivů. Takové malé štěně ještě neví, že vy spolu s míčkem ve vestě, či piškotem v ústech, jste tím nejdůležitějším na celém světě a bude klidně preferovat opodál si v parku hrající psy anebo se snažit zjistit, co je na zemi „napsáno“ předchozími psími návštěvníky. Psa cvičte nejlépe na kovovém jednořadovém stahovacím obojku, zapnutém z počátku na nestahujícím kroužku, dbejte ale, aby onen stahující opravdu pracoval, pro případ, že to budete potřebovat. Výstroj psa musí být funkční, ne líbivá. Stejně tak vodítko na poslušnost, nesmí být příliš dlouhé ani příliš tlusté, aby se pohodlně dalo poskládat do dlaně. V budoucnu, při ovladatelnosti psa bez vodítka, nezapomeňte mít psa vždy na „couračce“.

Povelová technika

    je jednoduchá. Je jím jediný povel „k noze“, který na zkouškách IPO můžete použít jen při vykročení a změně rytmu. Obraty a sed v zastavení, musí pes provádět automaticky. Povel vyslovujte zároveň s vykročením. Nesmí se vám stát, že vykročíte a až potom psovi zavelíte. Povel neopakujte. “K noze“ a pokud pes okamžite nereaguje musí následovat podnět, ať už je to nalákání pamlskem nebo hračkou, či korekce trhnutím nebo zatlačením. Pokud pes udělá chybu a vy jej vzápětí opravíte a odměníte, což je správně, může se stát, že někteří psí filutové začnou naschvál chybovat, aby přišla odměna. Neberte to teď jako pravidlo, ale snažte se, pokud toto začnete pozorovat, odměnit psa po správném vykonánní cviku a pokud to učiní s dopomocí, jen pochvalte.

Základní postoj a obraty na místě

    jsou prvními cviky, které je třeba v rámci cviku ovladatelnosti psa učit. To aby v budoucnu na vás váš pes zíral bez jakéhokoli vašeho mlaskání, opakování povelů, trhaní ramen a jiných různých metod, jenž mohu vídat na soutěžích, jistě oceníte např. při čekání na výchozím bodu, až se vrátí ten druhý, cvičící s vámi v páru se psem, který dokončil vysilani, nebo až se rozhodčí, předlouze si cosi zapisující,či se vybavující s pořadatelem, vedoucím akce, hospitantem atd., konečně uráčí vám dát další pokyn k práci. Setrvání v zakladním postoji, považuji za nejdůležitější cvik celé poslušnosti. Pochopitelně jej lze docílit i násilím, ale věřte mi, i ten nejlépe násilím naučený cvik se může zhroutit, pokud není podložen právě udržením pozornosti něčím, co pes opravdu má rád. Je jasné, že zpočátku budete rádi, že pes zvládá obraty na místě. Pravá ruka svírá vodítko mírně prověšené, kterým ovládá přední polovinu psa. Levá ruka je připravena vždy ztlačením, či přitažením zkorigovat zadek psa. Při každém obratu spolu s povelem „ k noze“, tím nejschůdnějším a zároveň nejryhlejším způsobem dopravíte psa opět do základní pozice. Ze začátku provádíme obraty jen doprava a to o 90 a 180 stupňů. Obrat vlevo, respektive čelem vzad (jež se provádí vždy vlevo) začneme učit až po zvládnutí právě onoho následovaní při obratech vpravo a vpravo čelem vzad.

Můžete si vybrat ze dvou způsobů obratů

    a to zejména dříve používané zařazování psa, či pro naučení jednodušší obcházení psovoda. Toto obcházení má určitou nevýhodu v tom, že v našem zkušebním řádu je obrat na míste vlevo o 90 stupňů a pokud pes psovoda obejde, místo aby se přiřadil, může být psovod penalizován, ale hlavně stále se opakující obrat doprava, může vést právě k onomu zavazení a tlačení se doprava při chůzi. Pokud se vám již toto s vaším psem děje, doporučuji co nejčastěji a zejména v okamžiku této chyby prudce zastavit, s okamžitou korekcí - levou rukou prudce zatlačit na zadek psa a pravou trhnout vodítkem vzhůru, anebo provést obrat vlevo či čelem vzad, právě s korekcí levou rukou také, což by při obcházení bylo kontraproduktivni. Exituje spousta dalších metod, jako je např. druhé vodítko, korigující právě záď psa, ale tyto rozhodně nejsou pro začátečníky. Tím nechci nikoho zrazovat od výuky obcházení, u některých psů to používám, jak jsem napsal, je to mnohem rychlejší na naučení, ovšem u svých psů se kterými závodím, tuto metodu patrně již nezvolím a to proto, že z důvodu jakési rezervy sil, či chuti k práci, vedu své psy spíše k chtivému provádění cviku, což se právě často odrazí, ve snaze předbíhat psovoda. I dospělého psa lze hravě během týdne přeučit, ze zařazování na obcházení a naopak, pokud budete chtít. Mám to vyzkoušeno a stačilo vždy jen pár tréninků.
    Jako počáteční odměnu při cvicích ovladatelnosti doporučuji pamlsky. Hračku si nechte až na dobu, kdy pes bude jakš takš vědět, co po něm požadujete. Pamlsek se snažte (stejně jako v budoucnosti hračku) podávat psovi z přísného základního postoje, v pohybu pak v okamžiku předpisové chůze. Vím, že se opakuji, ale právě ta pozice přísného spatného postoje, je taktéž pomocným povelem a jistě mi dáte za pravdu, že je to lepší, jak škubání rameny, mlaskání a různé popocházení. Zároveň funguje jako klikr. Základni postoj – dostanu pamlsek, to je to co si musí váš pes vštípit. Po nějakém čase, bude jako odměnu považovat (ale používejte to sporadicky – raději co nejčastěji odměňujte) právě jen základní postoj. A ten je to nejdůležitější, jak zmiňuji na začátku. Snažte se časem prodlužovat vaše setrvání v této pozici až na dobu pár minut.Po celou dobu držte psa v pozornosti nepravidelným odměňováním. Pokud vás pes přestane upřeně a chtivě sledovat, použijte znovu povel „k noze“ a vzápětí odměňte, po pár trénincích může tento povel následovat suché trhnutí vodítkem. Odměna musí přicházet v okamžicích, kdy to pes nečeká to i v budoucnosti, v průběhu práce.
    Největším nešvarem je, následování psa psovodem. Pes si poposedne a psovod popojde do základní pozice. Neměňte pozici. Buďte jako na spartakiádě, na pomyslné značce, ať už v základním postoji, či při obratech na místě. Vždy s jednim povelem k noze, co nejrychleji, ne však zbrkle, psa umístněte do základní pozice, kterou je pravidelný sed psa, který koresponduje paralelně s vaším přísným stojem spatným, těsně vedle vaši levé nohy tak, aby pravé rameno psa bylo na úrovni vašeho kolena předozadně. Myslete na to po celou dobu výcviku. Každý cvik začíná v této pozici a také v této, anebo v pozici před psovodem končí.

Nácvik chůze u nohy

    můžete započít, jakmile pes pochopí, že po povelu „k noze“ a následování vašeho pohybu dostane odměnu. Začínejte ze zakladniho postoje a spolu s povelem „k noze“se rozejděte, voditko svírajic v libovolné ruce. Pamlsek který zpočátku držte pravačkou, v podstatě psa láká a udržuje ve správné pozici. V okamžiku, kdy váš pes začne předbíhat, je na místě ruce vyměnit a pamlsek v levačce držet v úrovni vašeho levého boku. Nejlepší jak jsem již dříve napsal, je odměňovat psa z úst, což je ovšem u malého štěňete, nebo u psa, jenž nedokáže pamlsek ještě správně přijmout, přinejmenším kontraproduktivní. Platí, že povel „k noze“ by měl v tréninku přijít při každém rozejití a zpočátku i na obratech, tam jej ale postupně odstraňte. Neplácejte se do stehna. Je to krok zpět. Při zastavení používejte zpočátku povel “sedni“ , ale i ten vyslovujte stále potišeji, či omezeněji, až se zcela vytratí. Pamlsek by měl přijít minimálně po každém rozejití, obratu, změně rytmu chůze či zastavení. Korekce – ať už vodítkem či rukou, by měla být velmi rychlá, ne zbrklá, ale s náležitým švihem, protože na jakékoli táhnutí, či pomalé tlačení, pes povětšinou odpovídí protitahem, či zašprajcování se v nějaké, jemu v ten okamžik libé pozici. Obraty provádějte, stejně jako u nácviku obratů na místě, zpočátku jen doprava, ať už o 90 nebo 180 stupňů a to zejména, pokud cvičíte obraty obcházení. Při obratu vlevo, přidržujte vodítko pravou rukou a levou v oblasti slabiny psa, zkorigujte jeho pozici. Ať vás ani nenapadne za kůži na slabině zatáhnout. Pes nesmí cítit vaši pomoc jako trest.
    Výcvikové sekvence by měli být velmi krátké. Pár minut je rozhodně dost. Když píši pár, myslím tím dvě a nepřeháním. Alespoň zpočátku nechte psa odcházet ze cvičiště plného chuti do další práce. Pokud to tak uděláte, bude se vždy těšit na další cvičení, i když si v budoucnu bude po absolvovaní např. zkoušky, šlapat na únavou vyplazený jazyk.
    Postupně můžete sekvence prodlužovat, ale ne donekonečna.To nejhorší co můžete v počátku (ale i později) udělat, v době kdy si myslíte, že pes už cvik zvládá, ale zdaleka to není ještě pravda, je odmašírovat celou chůzi IPO i s se skupinou a až potom psa odměnit. Běžně, i se psy připravovanými na vrcholové mezinárodní soutěže sice celou ovladatelnost odchodím, ale zároveň psa několikrát odměním a jedno zda pamlskem, či hračkou. V tomto druhém případě pouze nácvik ovladatelnosti stačí, aby byl opes unaven natolik, že potřebuje pauzu. Pokud s hračkou obdrZenou v odměnu pokaždé odběhne, je namístě práci přerušit, ne-li ukončit, protože to už prostě pro ten okamžik stačí. Neexistuje žádné schéma, které by určilo, kdy psa odměnit. Ale v podstatě to můžete udělat např. pokaždé po vykročení, v půli chůze do obratu, po obratu, v poklusu, v pomalé chůzi, po alespoň jednom obratu vpravo, v zastavení po návratu na výchozí pozici (vracejte se, někteří rozhodčí to striktně požadují) a rozhodně alespoň jednou ve skupině – píši samozrejmě o ovladatelnosti dle IPO.
    Netrénujte ale jen tento jeden tvar. Tréninky prokládejte obraty na místě, zaměřte se na to, co zrovna vašemu psovi nejde, nezapomeňte na nácvik zařazení k noze z pozice ke mně. Trénink musí být pokaždý jiný a v podstatě to dělám tak, že jeden trénink procvičuji první část poslušnosti – chůzi a sérii odložení a následující aporty a vysílání. Dohromady to moji psi znají jen sporadicky. Když už píši o kompletním tréninku, tak nezapomínejte na dlouhodobé odložení.
    Ale teď zpět k ovladatelnosti. Postupem času přejdete pravděpodobně k odměňování hračkou. Nejvice se mi osvědčila vesta s vypouštěčem míčku. Tato pomůcka napomáhá zejména těm pomalejším, jež mi nikdy nevěřili, že správně podat pešek či míček dychtivému psovi, lze stihnout. Pokud budete postupovat správně, a je jedno zda používate vestu, míček v podpaží či pešek za opaskem, začne váš pes po nějakém čase, následkem dychtivosti předbíhat vyskakovat apod. Toto je daň, za onen zvýšený drive, jenž vám usnadňuje jeho zájem o hračku.Zde je namístě použít násilí. Psa musíte umravnit trhnutím vodítkem. Pokud vám síla či stahovací obojek nestačí, dopomůže vám ostnatý obojek – pozor, ne všude v Evropě je legální, anebo mírnější škrtidlo. Vím, že název zní příšerně, ale jedná se o tenkou šňůrku umístěnou co nejvýše, nejlépe za ušima, jenž je nastavena tak, aby nemohla sklouznout a funguje jako stahovací obojek. Trhnutím odpovězte na psovu nekázeň. Odměňujte vždy jen v průběhu precizního vykonání cviku – třeba s vaší dopomocí, ne však v jakékoli vadné poloze. Buďte velmi opatrní.

Vybalancování korekce vzruchem

    Velmi lehko totiž můžete svého, třeba už dobře rozdělaného psa, pokazit příliš častou anebo neúměrnou korekcí, která bude silnější, než motivace, pohánějící psa kupředu. Díky správnému vybudování vzruchu a závislosti na odměně, je možné v podstatě bez problemů použít i metody, které mají svůj základ v násilí a to nejen u ovladatelnosti. Uvědomte si ale, že jakékoli násilí může přijít až jako poslední možnost, pokud selžou veškeré ostatní možné metody. V bodoucnu, na konci tohoto seriálu se budeme zabývat násilím podrobněji, nyní však chci jen ukázat k čemu je dobře, budovat u psa výrazný vzruch. Je to již zmíněná rezerva, pro použití možného násilí v budoucnosti. U vás začátečníků, je to také ochrana vašeho psa, před vaším „rupnutí nervů“, protože pokud mu je motivem v práci něco, po čem opravdu touží, je ochoten skousnout ledacos. Chápu, že tímto zvednu vlnu rozhořčeni – že ten kdo je jaxi labilni, nemá se do výcviku pouštět. Mám zkušenost, že se to stane každému, u prvního psa. Povětšinou k neopakovaní tohoto selhaní stačí, dlouhá náprava toho, co jsme neuváženě a ukvapeně během jednoho okamžiku způsobili. Pochopitelně však znám i takové, kteří si musí stále dokazovat převahu, či ukájet svoji touhu velet.
    Dobře vybudovaný drive, dokáže u psa, který není ve své kůži – ať už díky latentnímu onemocněni, či vlivem extremních povětrnostních podmínek, pracujícím na pokraji vyčerpaní, vyburcovat veškerou možnou sílu a právě díky chtíči, překonat vlastní limit.
    Pokud chcete použít vetší síly, či švihu, při trhnutí vodítkem, pro např.zrychlení práce psa na obratech, je nutné vybalancovat toto zvýšením dráždění psa před výkonem a zkracením sekvencí samotného výcviku. Mohou se opakovat několikrát po sobě, ale jejich trvaní by mělo opravdu být jen pár kroků a vzápětí přijdivší odměna, ve formě zákusu do peška, kůže či balónku.
    U extrémně žravých psů, lze vybalancovat nasilí i žrádlem, velmi často se však budete pohybovat na kritické hranici, kdy pes může začít cvičit ne proto, že v podstatě chce, ale proto, že pouze musí, což může mít vliv na celkový dojem z práce. Právě general expression je to, co udělá onen rozdíl, mezi lepšími a nejlepšími na soutěžích dle IPO, což dodnes mnozí „zasloužilí“ výcvikáři nechápou. Pes musí cvičit s radostí a pokud to třeba na počátku některých cviků, anebo po použití násilí takto nebylo, právě dokonale vybudovaný drive, vám pomůže, když ne změnit přístup vašeho psa k práci, tak alespoň tento problém před rozhodčím zastřít.

                                                                                                                                                 Luděk Šilhavý


FOTOGRAFIE
naleznete zde


INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO
naleznete zde
 © International dog school K9 :: Design: Lucie Skopalová :: Webmaster: Karolína Kočová